Spring til indhold

Skolen

Skolen på Undløse Skole-Behandlingshjem er integreret med døgn- og dagbehandlingen, og målgruppen er derfor den samme som for resten af tilbuddet.

Skolen

Skolens målgruppe

Skolen er integreret med døgn- og dagbehandlingen, og målgruppen er derfor den samme som for resten af tilbuddet. Børnene er normalt begavede men fungerer under det forventede niveau og har ofte en kombination af tilknytnings- og adfærdsvanskeligheder, der for en del af eleverne betyder indlæringsproblemer.

De fleste børn, der indskrives på Undløse, starter på den interne skole. Skolen samarbejder med den lokale folkeskole, Skovvejens Skole omkring udvikling af undervisningen, og det vurderes løbende, om en elev helt eller delvist kan tilknyttes en af Skovvejens Skoles afdelinger.


Undløse har et efterværnstilbud, hvor eleven går på efterskole, og hvor Undløse yder støtte og tilsyn til eleven og efter behov råd og vejledning til efterskolen.

Skolen

Skolen har plads til 24 elever og har til huse i de samme bygninger som døgnafdelingerne. Skolen har seks klasseværelser, et specialundervisningslokale, bibliotek/materialesamling, billedkunstlokale, edb-rum og lærerværelse. Herudover benytter skolen institutionens gymnastiksal, aktivitetshus, værksted, naturlegeplads og fodboldbaner – og vi inddrager gerne den omkringliggende natur i undervisningen. En del af idrætsundervisningen er tilrettelagt på Skovvejens Skole afd. Undløse, der har tilknyttet hal.

Eleverne spiser hver dag frokost sammen med de voksne.

Skoletilbuddet helt overordnet

Skoletilbuddet tager udgangspunkt i elevplan, handleplan, PPV, psykologundersøgelser, udtalelser fra skolen, forældrene og barnet selv etc.

Undervisning og behandling går hånd i hånd hos os. Dagbehandlingen organiseres med afsæt i elevernes behandlingsplan for at understøtte elevernes læring og trivsel.

Skoledagen er for den enkelte elev en blanding af individuel undervisning, undervisning i små grupper, praktiske øvelser på værkstedet og i naturen og behandlingstiltag som fx sanse-motoriske øvelser, Theraplay og samtaler med vores psykolog. Skolekulturen indeholder både faglige krav, medindflydelse og selvstændig stillingtagen.

Vi arbejder målrettet (og varsomt) med elever, der ikke er undervisningsparate, så de i et passende tempo indsluses i skoledagen.

Elever, der skal tilmeldes 9. klasses afgangsprøve, deltager på lige fod med de øvrige elever på Engskovskolen afd. Jernløse. Herudover er der mulighed for individuel praktik både internt (køkken, service og vedligehold) og i lokalområdet.

Hvem er vi?

Skolen har seks uddannede folkeskolelærere og en skoleleder, der samtidig er leder på Skovvejens Skole.
Sideløbende med skolen arbejder 3 pædagoger med dagbehandlingen. Herudover har skolen en pædagog tilknyttet i nogle af timerne, der arbejder med særligt aftalte projekter, der understøtter undervisningen.

Alle lærere og pædagoger er videreuddannede i KRAP – Kognitiv, Ressourceorienteret, Anerkendende Pædagogik, der er den fælles, tværfaglige platform med de værktøjer – fx belønningssystemer – det indeholder. I stedet for "du-skal-pædagogik" tager vi fat dér, hvor den enkelte elevs passion og interesser ligger.

Skole og behandling er koordineret

Når den enkelte elev starter hos os, tager vi afsæt i beskrivelser og viden om eleven . Når vi har det fornødne kendskab til eleven udarbejdes en tilpasset, individuel elevplan med udgangspunkt i observationer samt faglige og psykologiske tests. På vores interne, tværfaglige behandlingsmøder – hvor både lærere, pædagoger og psykolog deltager – koordineres skole- og behandlingstilbud konkret for det enkelte barn eller ung.

Alle børn testes to gange årligt af psykologen (Beck Youth) og efter behov screenes børnene af den tilknyttede fysioterapeut for sanse- motoriske udfordringer, der kræver praktisk træning i skole-/dagligdagen.

To gange årligt holdes statusmøder (for børn fra Holbæk kommune er disse møder afløst af handleplansmøder). Fra Undløse deltager barnets primærpædagog og kontaktpædagog samt psykologen. Herudover deltager forældre og anbringende kommune plus barnet, og både elevplan og behandlingsplan drøftes og justeres.

 Feedback

Sidst opdateret

24.02.2022

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen